Lịch học trực tiếp tại CS1 hoặc trên zoom ngày 4-5/3/2023 Khóa VI, VII