Lịch học từ 17-23 trên zoom hoặc trực tiếp Khóa VI, VII, VIII