Thông báo đăng ký và đóng lệ phí tổ chức thi ở miền Bắc