Thông báo thời gian thi cuối kỳ và nộp tiểu luận khoa Phật học từ xa khóa VI, VII