Thông báo V/v đăng ký & đóng lệ phí tổ chức thi ở miền Bắc