Thông báo giới thiệu về khoa, đề cương môn học và lý lịch khoa học