Thông báo điều chỉnh một số nội dung Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XVIII - năm 2023