Thông báo một số vấn đề về kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVII - 2022