Thông báo nghỉ học 01 ngày để tiêm vacxin phòng Covid-19