Thông báo nghỉ học để hội thảo kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam