Thông báo nộp hồ sơ giấy về Văn phòng Học viện đối với Tăng Ni sinh khóa XVI và học viên ĐTTX khóa VII