Thông báo tổ chức khóa An cư Kiết hạ và Huân tu 07 ngày PL.2566 - DL.2022 (Thay đổi và bổ sung)