Thông báo v/v giao/nhận bài thi và phương cách thanh toán lương (04-03-2020)