Thông báo V/v nghỉ học để tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc