ĐĐ.TS. Thích Minh Thuận

Thế danh: 
Trần Thái Hòa
Email: 
minhthuan76vn@gmail.com
Điện thoại: 
0903037076

ĐĐ.TS. THÍCH MINH THUẬN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

Pháp danh: THÍCH MINH THUẬN

Họ tên: TRẦN THÁI HÒA

Giáo phẩm: Đại Đức

Học vị: Tiến sĩ

1.2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên lạc: Tu Viện Huệ Quang, 116, Hòa Bình, Hòa Thạnh, Tân Phú TP.HCM

Email: minhthuan76vn@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

Chuyên ngành Cử nhân: Xã Hội Học

Đề tài luận nghiên cứu khoa học năm 1999 : Sinh viên và vấn đề làm thêm tại TP.HCM

Tốt nghiệp tại Trường: Đại Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM

Chuyên ngành Cử nhân: Phật Học

Đề tài luận văn tốt nghiệp: Định hướng học tập của Tăng Ni tại TP.HCM

Tốt nghiệp tại Trường: Học Viện Phật Giáo Việt Nam TP.HCM

Niên khóa: 2001 - 2005

2.2. Thạc sĩ

Chuyên ngành Thạc sĩ: Xã Hội Học Giáo Dục

Đề tài luận văn tốt nghiệp: Tính Thích ứng của Tăng Ni trong đời sống tu học tại độ thị (Nghiên cứu trường hợp Tăng Ni sinh HVPGVN tại TP.HCM)

Tốt nghiệp tại Trường: Đại Học Sư Phạm Bắc Kinh – Trung Quốc

Niên khóa: 2008 - 2011

2.3. Tiến sĩ

Chuyên ngành Tiến sĩ: Xã Hội Học Giáo Dục

Đề tài luận văn tốt nghiệp: Mối quan hệ thầy trò trong giáo dục Phật giáo (Nghiên cứu trường hợp mối quan hệ thầy bổn sư và đệ tử)

Tốt nghiệp tại Trường: Đại Học Sư Phạm Bắc Kinh – Trung Quốc

Niên khóa: 2011 - 2015

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Năm bắt đầu tham gia giảng dạy: 2015 đến nay

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

Môn tham gia giảng dạy: Đọc sách và xử lý tư liệu; Luật học Đại Cương, Xã hội học đại cương, Phương pháp nghiên cứu, Giáo dục Phật giáo, Thiền Lâm Bảo Huấn, Hoa văn

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên công trình nghiên cứu/ dịch thuật: Thiền trong công việc

Tác giả xuất bản: Thiền sư Thích Trí Quang

Khoa: 
Khoa Trung văn