Hội đồng điều hành

Cơ cấu tổ chức của HVPGVN tại TP.HCM là Hội đồng Điều hành có thẩm quyền cao nhất, có trách nhiệm và quyền tự chủ quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức, nhân sự và tài chính, tài sản của HVPGVN tại TP.HCM, về mục tiêu, tổ chức hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học, thực tập Phật pháp và kế hoạch phát triển của HVPGVN tại TP.HCM.

Phó Viện trưởng thường trực

TT.TS. Thích Nhật Từ

Phó Viện trưởng

HT. Thích Giác Toàn

Phó Viện trưởng

GS.TS. Lê Mạnh Thát

Phó Viện trưởng

TT.TS. Thích Viên Trí

Phó Viện trưởng

HT.TS. Thích Bửu Chánh

Phó Viện trưởng

HT.TS. Thích Tâm Đức

Phó Viện trưởng

TT.TS. Thích Chơn Minh

Phó Viện trưởng

TT.TS. Thích Giác Dũng

Phó Viện trưởng

TT.ThS. Thích Thanh Phong

Phó Viện trưởng

TT.TS. Thích Phước Lượng

Phó Viện trưởng - Tổng thư ký

TT.TS. Thích Quang Thạnh

Phó Viện trưởng

TT.TS. Thích Phước Đạt

Phó Tổng thư ký

TT.TS. Thích Giác Hoàng

Thành viên

HT.TS. Thích Minh Thành

Thành viên - Trưởng Phòng Sau đại học

TT.TS. Thích Đồng Văn

Phó Viện trưởng

NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV)

Thành viên - Trưởng Phòng Đào tạo đại học

ĐĐ.TS. Thích Lệ Ngôn

Thành viên - Trưởng Phòng Hành chính

ĐĐ.ThS. Thích Giác Thọ

Thành viên - Trưởng Phòng Công nghệ và Truyền thông

ĐĐ. Thích Ngộ Dũng

Thành viên

NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL)

Phó Viện trưởng

HT. Thích Giác Toàn

Phó Viện trưởng

GS.TS. Lê Mạnh Thát

Phó Viện trưởng

HT.TS. Thích Tâm Đức

Phó Viện trưởng

HT.TS. Thích Bửu Chánh

Phó Viện trưởng

TT.TS. Thích Giác Dũng

Phó Viện trưởng

TT.ThS. Thích Thanh Phong

Phó Viện trưởng

TT.TS. Thích Viên Trí

Phó Viện trưởng

TT.TS. Thích Phước Đạt

Phó Viện trưởng

TT.TS. Thích Chơn Minh

Phó Viện trưởng thường trực

TT.TS. Thích Nhật Từ

Phó Viện trưởng - Tổng thư ký

TT.TS. Thích Quang Thạnh

Phó Viện trưởng

TT.TS. Thích Phước Lượng

Phó Viện trưởng

NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV)

Phó Tổng thư ký

TT.TS. Thích Giác Hoàng

Thành viên - Trưởng Phòng Sau đại học

TT.TS. Thích Đồng Văn

Thành viên

HT.TS. Thích Minh Thành

Thành viên - Trưởng Phòng Đào tạo đại học

ĐĐ.TS. Thích Lệ Ngôn

Thành viên - Trưởng Phòng Hành chính

ĐĐ.ThS. Thích Giác Thọ

Thành viên - Trưởng Phòng Công nghệ và Truyền thông

ĐĐ. Thích Ngộ Dũng

Thành viên

NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL)