Hội đồng Khoa học và Đào tạo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH NHÂN SỰ
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
NHIỆM KỲ 2019-2022
 
STT PHÁP DANH
CHỨC VỤ
(Trong Học viện)
VAI TRÒ
01 HT. Thích Trí Quảng Viện trưởng Chủ tịch
02 TT.TS. Thích Nhật Từ Phó Viện trưởng thường trực PCTTT
03 HT.TS. Thích Bửu Chánh Phó Viện trưởng, Trưởng Khoa Pali PCT
04 TT.TS. Thích Viên Trí Phó Viện trưởng, Trưởng Khoa Triết học Phật giáo Ủy viên
05 TT.TS. Thích Phước Đạt Phó Viện trưởng, Trưởng Khoa Phật giáo VN Ủy viên
06 TT.TS. Thích Tâm Đức Phó Viện trưởng, Trưởng Khoa Anh văn Phật pháp Ủy viên
07 TT.TS. Thích Chơn Minh Phó Viện trưởng, Trưởng Khoa Lịch sử Phật giáo Ủy viên
08 TT.TS. Thích Quang Thạnh Phó Viện trưởng, Tổng thư ký Thư ký
09 TT.TS. Thích Đồng Văn Trưởng Phòng Sau đại học Ủy viên
10 TT.TS. Thích Giác Hoàng Phó Tổng thư ký, Trưởng Khoa ĐTTX Ủy viên
11 HT. Thích Nguyên Giác Trưởng Khoa Sanskrit Ủy viên
12 TT.TS. Thích Giác Dũng Trưởng Khoa Giới luật Phật giáo Ủy viên
13 TT.TS. Thích Minh Thành Trưởng Khoa Hoằng pháp Ủy viên
14 TT.TS. Thích Hạnh Bình Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu PHVN, Giảng viên Ủy viên
15 TT.ThS. Thích Minh Thanh Trưởng Khoa Trung văn Ủy viên
16 NS.TS. TN. Như Nguyệt (PV) Phó Viện trưởng, Trưởng Khoa Giáo dục mầm non Ủy viên
17 GS.TS. Lê Mạnh Thát Phó Viện trưởng Ủy viên
18 PGS.TS. Trương Văn Chung Giảng viên Ủy viên
19 PGS.TS. Trần Hồng Liên Giảng viên Ủy viên
 
TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
VIỆN TRƯỞNG