NS. TS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV)

NS. TS. THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (PV)


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên:  Nguyễn Thị Thu Nguyệt
 2. Pháp danh:  Thích Nữ Như Nguyệt
 3. Ngày sinh: 27-11-1966 
 4. Ngoại ngữ: Tiếng Trung - Mức độ sử dụng: Giao tiếp thông thạo
 5. Cổ ngữ Phật học:  Hán cổ - Mức độ sử dụng: Đọc hiểu văn bản
 6. Học vị cao nhất:Tiến sĩ - Năm, nước nhận học vị: 2008, Trung Quốc
 7. Chức vụ trong GHPHVN:  - UVTT, Phó văn phòng kiêm Thủ quỹ Ban Phật giáo Quốc tế Trung Ương GHPGVN

                                           - UVTT Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. HCM

                                           - UVTT Phân Ban Ni Giới Trung ương GHPGVN - Trưởng tiểu ban Giáo dục         

8. Chức vụ trong Học viện:  - Phó Viện trưởng - Đặc trách tài chánh

                                        - Trưởng khoa Giáo dục Mầm Non

1.2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên lạc: Học viện Phật giáo VN tại Tp.HCM, Cơ sở 2, A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học           : Phật học
 2. Trường đào tạo    : Trường Cao Cấp Phật Học VN tại TP.HCM
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Nước đào tạo      : Việt Nam - Năm tốt nghiệp: 1997

Đại học (văn bằng 2, nếu có)

 1. Ngành học           : Ngữ văn
 2. Trường đào tạo    : Đại học Tổng hợp, TP.HCM (nay Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)
 3. Hệ đào tạo           : Tại chức
 4. Nước đào tạo      : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp    :1993

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học           : Nhân văn Tư tưởng Đông phương
 2. Trường đào tạo    : Đại học Hoa Phạm
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Tên luận văn       : Nghiên cứu vấn đề thọ giới Tỳ kheo ni theo luật Thập Tụng
 5. Nước đào tạo       : Đài Loan
 6. Năm tốt nghiệp     : 2004

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học           :Văn hiến học
 2. Trường đào tạo    : Đại học Sư Phạm Phúc Kiến
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Tên luận án          : So sánh Ni đoàn Tỳ kheo ni Việt Nam và Tỳ kheo ni Trung Quốc
 5. Nước đào tạo      : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp    : 2008

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009 - 2019

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Phó trưởng khoa Trung văn

2014 - 2019

nt

Phó văn phòng

2016 - 2018

nt

Phó Trưởng Ban Quản viện Ni

2019 - nay

nt

Phó Viện trưởng   

Trưởng Ban Quản viện Ni

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

Ghi rõ theo thứ tự các cấp đào tạo (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ)

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

01

Hán cổ

Cử nhân

3

2009-2016

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

02

Các Tông Phái PG TQ

Cử nhân

3

2015

nt

03

Lịch Sử Phật Giáo TQ

Cử nhân

3

2015

nt

04

Tư tưởng Đại thừa PGTQ

Cử nhân

3

2016

nt

05

Cao Tăng truyện TQ

Cử nhân

3

2016

nt

06

Đại cương Luật học PG (Ni)

Cử nhân

3

2015,2017,

2018

nt

07

Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc

Thạc sĩ

3

2018

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học/ nghiên cứu 

5.1.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

Số thứ tự, Họ tên (năm đăng), Tựa đề bài nghiên cứu trong ngoặc kép, Tên tạp chí in nghiêng, số tập (ngày đăng), số trang, Địa điểm xuất bản tạp chí.

 1. Tư tưởng Long Nữ thành Phật trong kinh Pháp Hoa (2006),Tân Học Thuật, kỳ 2, trang 6-11, Đài Bắc, Đài Loan.
 2. Thiền Sư Minh Hải Tổ khai sáng dòng thiền lâm Tế Chúc Thánh (2007), Cao Hiệu Hiện Đại Giáo Dục, kỳ 3, trang 58-62, Tân Cương, Trung Quốc.
 3. Phật giáo Việt Nam thời Sơ kỳ (2007), Phúc Kiến Luận Đàm (chuyên đề) trang 39-41, Phúc Châu, Phúc Kiến.

5.1.2. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:

1.Ni Giới và Vấn đề Giáo dục (2009), tuần báo Giác Ngộ số 467, trang 22-23.

2.Ni Giới và Vấn đề Giáo dục - tt (2009), tuần báo Giác Ngộ số 468, trang 18-19.

5.1.3. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

 1. Thích Nữ Như Nguyệt (2007), “Ni giới và sự Phát triển của Giáo hội”, Hội thảo Kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam,  trg 257-263, văn phòng  TW Giáo Hội Phật giáo VN  biên tập.
 2. Thích Nữ Như Nguyệt (2010), “Phụ nữ và sự nối kết toàn cầu”, Hội Nghị Nữ Giới Phật Giáo lần thứ 11(11th Sakyadhita International Conference,December 28, 2009-January 3, 2010). 
 3. Thích Nữ Như Nguyệt (2015), “Nét đặc sắc Phật giáo vùng Mê-kông”, Phật giáo vùng Mê-kông: Lịch sử và Phát triển, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM.
 4. Thích Nữ Như Nguyệt (2017), “Chư Ni thế hệ trẻ trong thời hội nhập”, Kỷ yếu Hội thảo Lịch sử hình thành và phát triển Ni giới, Phân ban Ni giới Trung ương, tỉnh Bình Dương.  
 5. Thích Nữ Như Nguyệt (2011), “Một số vấn đề liên quan giáo dục Phật giáo”, Hội thảo Giáo hội Phật giáo Việt Nam 30 năm hình thành và phát triển, văn phòng TW Giáo Hội Phật giáo VN biên tập.
 6. Thích Nữ Như Nguyệt (2017), “Ni trưởng Thượng Như hạ Thanh ảnh hưởng đối với Chư Ni Thế hệ hậu học”,  Di sản Sư trưởng Như Thanh: Kế thừa - Phát triển Ni giới Việt Nam,Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM.
 7. Thích Nữ Như Nguyệt (2019), “ Ni sư Diệu Nhân - Vị Tổ Ni Của Phật Giáo Việt Nam”, Nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam,Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam và Học Viện Phật giáo VN Hà Nội biên tập.  
 8. Thích Nữ Như Nguyệt (2019),  “ Vai trò Chư Ni trong Học Viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM”, Phật Học Việt Nam Thời Hiện Đại, Bản Chất, Hội Nhập và Phát Triển,  Nxb Hồng Đức, trg 347-361.  
 9. Thích Nữ Như Nguyệt (2019), “ Chương trình Phật học của Học viện Phật giáo VN tại TP. HCM và trường Đại học Phật Quang, Đài Loan”,  Chương Trình Phật Học Tại Việt Nam và Trên Thế Giới, Nxb Hồng Đức, trg 695-704.

 

5.1. Sách đã xuất bản

5.1.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

 1. TKN. Thích Nữ Như Nguyệt (2007), Hành Trạng Chư Ni Việt Nam,Nxb Tôn giáo, Hà nội.
 2. TKN. Thích Nữ Như Nguyệt (2012), Thức-Xoa -Ma- Na Giới Bổn,Nxb Phương Đông.  

 

5.1.2. Sách, giáo trình do bản thân làm (đồng) chủ biên/ tổng biên tập

 1. TN.Như Nguyệt (2016),Nữ giới Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và Hiện đại (Đồng chủ biên),  Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM.

 

VI. HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:

 1. Nguyễn Thị Thu Sương - PD: TN.Trung Phúc, Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển Ni giởi tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, (đang thực hiện).
 2. Nguyễn Ngọc Hà - PD. TN.Lệ Thảo, Quá trình hình thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh và những giá trị đóng góp hiện nay, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, (đang thực hiện).