NS.TS.Thích Nữ Hoa Đức

TS.THÍCH NỮ HOA ĐỨC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN

 2. Pháp danh : THÍCH NỮ HOA ĐỨC

 3. Ngày sinh : 26/02/1982

 4. Ngoại ngữ : Sinh ngữ Anh

 5. Cổ ngữ Phật học : Hán Cổ

 6. Học vị cao nhất : Tiến Sĩ Năm, nước nhận học vị: 2017, Thái Lan.

 7. Chức vụ trong Học viện: Thành viên Ban Quản Viện Ni

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Thanh Tâm, Lê Minh Xuân, Bình Chánh. HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật Học

 2. Trường đào tạo : Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại tp. HCM

 3. Hệ đào tạo: Chính Quy

 4. Nước đào tạo : Việt Nam

 5. Năm tốt nghiệp: 2011

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Phật Học

 2. Trường đào tạo : Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU)

 3. Hệ đào tạo: Chính quy

 4. Nước đào tạo : Thái Lan

 5. Năm tốt nghiệp: 2014

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Phật Học

 2. Trường đào tạo : Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU)

 3. Hệ đào tạo: Chính quy

 4. Tên luận án: The Buddha-Nature in Theravāda Buddhism and Mahāyāna Buddhism:

A Comparative Study.

 1. Nước đào tạo: Thái Lan

 2. Năm tốt nghiệp: 2017

2.5. Các khoá đào tạo khác

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

Khóa Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm

Học Viện Phật Giáo Việt Nam cơ sở 2

2019, 2020

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 6-9/2019

Học Viện Phật Giáo Việt Nam cơ sở 2

Trợ Giảng

Tháng 9/ 2019 - đến nay

Trung Cấp Phật Học Tỉnh Long An

Giáo Thọ Sư

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

Ghi rõ theo thứ tự các cấp đào tạo (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ)

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Kinh Tiểu Bộ

Đại Học (trợ giảng)

2019

Học Viện PGVN cơ sở 2.

2

Kinh Thập Thiện

Trung cấp Phật Học

2019

Chùa Thiên Phước, Trường Trung Cấp Phật Học T. Long An

3

Kinh Pháp Cú

Trung Cấp Phật Học

2020

Chùa Thiên Phước, Trường Trung Cấp Phật Học T. Long An