NS.TS. Thích Nữ Hằng Liên

NS.TS. THÍCH NỮ HẰNG LIÊN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : ĐÀM THỊ HẬU
 2. Pháp danh : Thích Nữ Hằng Liên
 3. Ngày sinh : 11/08/1967
 4. Ngoại ngữ : Anh văn - Mức độ sử dụng: Thành thạo
 5. Cổ ngữ Phật học : Pali - Mức độ sử dụng: Cơ bản
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ Phật học, tiến sĩ Triết học
 7. Năm, nước nhận học vị:
  • Tiến sĩ Phật học niên khóa 1996 – 2001, trường đại học Delhi Ấn Độ
  • Tiến sĩ Triết học niên khóa 2001 – 2006, trường đại học Punjab Ấn Độ
 8. Chức vụ trong GHPHVN:
  • Trưởng Ban Hoằng Pháp, huyện Tân Phú, Đồng Nai
  • Ủy viên BTS tỉnh Đồng Nai
  • Phó Thư ký Phân Ban Ni giới Đồng Nai
  • Trụ trì Thiền Viện Pháp Sơn, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai
 9. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên khoa Triết học HVPGVN - Tp HCM

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Thiền viện Pháp Sơn, ấp 2 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Hệ đào tạo : Chính quy
 2. Trường đào tạo : Cao Cấp Phật Học Cơ sở II
 3. Ngành học : Phật học
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 1992

2.2. Thạc sĩ

 1. Hệ đào tạo : Chính quy
 2. Trường đào tạo : Đại học Delhi
 3. Ngành học : Lịch sử Phật giáo
 4. Tên luận văn : (không viết luận văn)
 5. Nước đào tạo : Ấn Độ
 6. Năm tốt nghiệp: 1996

2.3. Tiến sĩ

 1. Hệ đào tạo : Chính quy
 2. Trường đào tạo : Đại học Delhi
 3. Ngành học : Phật học
 4. Tên luận văn : Egalitarianism in Buddhism with special reference to Tripitaka (Chủ nghĩa bình đẳng trong Phật Giáo với nguồn tham khảo đặc biệt từ Tam tạng thánh điển Pali)
 5. Nước đào tạo : Ấn Độ
 6. Năm tốt nghiệp : 2001

Bằng tiến sĩ 2

 1. Hệ đào tạo : Chính quy
 2. Trường đào tạo : Đại học Punjab Ngành học: Triết học
 3. Tên luận án : Human Nature, Consciousness and Its Transformation in Early Buddhism (Nhân tính, Ý thức và sự chuyển biến nội tâm trong kinh tạng Phật giáo nguyên thủy)
 4. Nước đào tạo : Ấn Độ
 5. Năm tốt nghiệp : 2006

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2007 – nay

HVPGVN tại TP HCM

Giảng dạy: Triết học chính trị xã hội Phật giáo

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Triết học chính trị xã hội Phật giáo

Cử nhân

2

2007 – Nay

HVPGVN tại TP HCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật

1. “Trụ trì – Sứ mạng tiếp bước hạnh Khất sĩ tùy duyên hoằng Pháp” - Khóa BDTT hạ 2018

2. “Cách thức tổ chức khóa thiền Vipassana” – Khóa BDTT hạ 2020-06-15

3. “Sự ương mầm và phát triển của Ni giới Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam

4. “Các giải pháp Phật giáo về chiến tranh và bảo vệ hòa bình”

5. “Gương sáng Ni giới Đồng Nai”

6. “Thiền Phật giáo trong thời hiện đại”

7. “Thực hành thiền: Phương pháp giáo dục Phật giáo hiện đại” – 19-11-2016 -

8. “Hương Pháp miền thôn dã” – 19-11- 2016

9. “The Buddhist Psychological Methods and Social Problems” – Vesak 2008, Buddhist Contribution to Social Justice, workshop 2, No of pages 11

10. “The Essence of Human Rights in Buddhist Perspective” – Vesak 2008, Buddhist Contribution to Social Justice, workshop 2, No of pages 85.

5.2. Sách đã xuất bản

1. “Suối đạo thi phẩm”, NXB Hồng Đức, TP. HCM.

Khoa: 
Khoa Hoằng pháp