PHTX: Cập nhật 27.11 lịch học online tối từ 27/11 - 01/12/2023 của khóa VII, VIII, IX