PHTX: Lịch học tại lớp hoặc online ngày 25-26.11.2023