TT.TS. Thích Đồng Thành

TT.TS. THÍCH ĐỒNG THÀNH


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : VÕ MỘNG ĐỘC LẬP
 2. Pháp danh THÍCH ĐỒNG THÀNH
 3. Ngày sinh : 30-11-1975
 4. Ngoại ngữ : Anh Văn - Mức độ sử dụng: Tốt
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán Văn - Mức độ sử dụng: Bình thường
 6. Học vị cao nhất : Tiến Sĩ - Năm, nước nhận học vị: 2010, Ấn Độ
 7. Chức vụ trong GHPHVN: UV. HĐTS

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : 35 Lê Hồng Phong, P. Bình Định, TX. An Nhơn, Bình Định.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : HVPGVN tại TP. HCM
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2001

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học : Anh Văn
 2. Trường đào tạo : Đại Học Văn Lang
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2000

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Đại Học Delhi
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn : Dinnaga’s Epistemology
 5. Nước đào tạo : Ấn Độ
 6. Năm tốt nghiệp : 2004

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Đại học Delhi
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án: Buddhist Epistemology with special reference to Dinnaga and Dharmakirti
 5. Nước đào tạo : Ấn Độ
 6. Năm tốt nghiệp : 2010

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học/ nghiên cứu

5.1.1. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

 1. Thích Đồng Thành (2014) “Ý nghĩa đời sống phạm hạnh trong Phật giáo”, Phật giáo Nguyên Thủy từ truyền thống đến hiện đại, NXB. Hồng Đức, TP. HCM.
 2. Thích Đồng Thành (2017) “Luận giải về giấc mộng:từ Áo Nghĩa Thư đến Duy Thức Học”, Việt Nam – Giao Lưu Vắn Hóa Tư Tưởng Phương Đông, NXB. Đại Học Quốc Gia TP. HCM, TP. HCM.
 3. Thích Đồng Thành (2019) “Tâm linh Phật giáo và xã hội đương đại”, Nền tảng giáo dục Phật giáo về đạo đức, NXB. Tôn Giáo, TP. HCM.
 4. Thích Đồng Thành (2019) “Giáo dục Phật giáo tại Anh quốc”, Chương Trình Phật học tại Việt Nam và trên thế giới, NXB. Hồng Đức, TP. HCM.

5.2. Sách đã xuất bản

5.2.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

Thích Đồng Thành (2018), Văn Cảnh Sách, Giáo Trình TCPH, NXB. Hồng Đức, TP. HCM.

5.2.2. Sách, giáo trình do bản thân làm (đồng) chủ biên/ tổng biên tập

Thích Đồng Thành đồng chủ biên, (2018), Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Phật Giáo và Văn Học Bình Định, 2 tập, NXB Khoa Học Xã Hội, TP.HCM.

VI. HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:

 1. Thích Nữ Trí Minh, (2017) Nghiên cứu tư tưởng Tịnh độ Tây phương của Vasubandhu, Luận văn Thạc sĩ, HVPGVN tại TP. HCM.
 2. Thích Đồng Hải (2019), Tư tưởng Hòa quang đồng trần của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Luận Văn Đại học, HVPGVN tại Huế.
 3. Thích Nữ Hiền Quang (2019), Tìm hiểu chân tâm trong Kinh Lăng-nghiêm, Luận Văn Đại học, HVPGVN tại Huế.
Khoa: 
Khoa Hoằng pháp