Kinh Trung Bộ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

File MP 3

Dẫn nhập về kinh Trung Bộ - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

Dẫn nhập về kinh Trung Bộ (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B1: Kinh tất cả các pháp môn - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B2: Kinh tất cả các pháp môn (tt)- ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B3: Kinh tất cả các pháp môn (tt)- ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B4: Kinh tất cả các pháp môn (tt)- ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B5: Kinh tất cả lậu hoặc - Đ Đ TS. Thích Nhật Từ

B6: Kinh tất cả lậu hoặc (tt) - Đ Đ TS. Thích Nhật Từ

B7: Kinh tất cả lậu hoặc (tt) - Đ Đ TS. Thích Nhật Từ

B 8: Kinh tất cả lậu hoặc (tt) - Đ Đ TS. Thích Nhật Từ

B9: Kinh tất cả lậu hoặc (tt) - Đ Đ TS. Thích Nhật Từ

B10: Kinh tất cả lậu hoặc (tt) - Đ Đ TS. Thích Nhật Từ

B11: Kinh tất cả lậu hoặc (tt) - Đ Đ TS. Thích Nhật Từ

B12: Kinh tất cả lậu hoặc (tt) - Đ Đ TS. Thích Nhật Từ

B13: Kinh khiếp đảm và sợ hãi - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B14: Kinh khiếp đảm và sợ hãi (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B15: Kinh khiếp đảm và sợ hãi (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B16: Kinh khiếp đảm và sợ hãi (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B17: Kinh không cấu uế - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B18: Kinh không cấu uế (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B19: Kinh đoạn giảm - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B20: Kinh đoạn giảm (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B21: Kinh chánh tri kiến - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B22: Kinh chánh tri kiến (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B23: Kinh bốn pháp quán niệm - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B24: Kinh bốn pháp quán niêm (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B25: Kinh bốn pháp quán niệm (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B26: Kinh bốn pháp quán niệm (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B27: Kinh tiểu sư tử hống - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B28: Kinh Tiểu sư tử hống (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B29: Kinh Đại sư tử hống - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B30: Kinh Đại sư tử hống (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B31: Kinh Đại sư tử hống (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B32: Kinh Đại sư tử hống (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B33: Kinh khổ uẩn - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B34: Kinh khổ uẩn (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B35: Kinh khổ uẩn (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B36: Kinh tư lương - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B37: Kinh tư lương (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B38: Tiểu kinh khổ uẩn - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B39: Tiểu kinh khổ uẩn (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B40: Kinh khu rừng - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B41: Kinh khu rừng (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B42: Kinh mật hoàn - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B43: Kinh mật hoàn (tt) - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

B44: Kinh song tầm - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

ĐTTX: Bài Ôn tập: Nhận xét tiểu luận - ĐĐ TS. Thích Nhật Từ

Kinh thừa tự Pháp (p1)

Kinh thừa tự Pháp (p2)

Kinh thừa tự Pháp (p3)

Kinh thừa tự Pháp (p4)

Kinh gò mối

Kinh ví dụ tấm vải (p1)

Kinh ví dụ tấm vải (p2)

File Ms. Word

Kinh Các Cấp Độ Nhận Thức

Kinh Tất Cả Lậu Hoặc

Kinh Thừa Tự Pháp

Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm

Kinh Không Uế Nhiễm

Kinh Ví Dụ Tấm Vải

Kinh Đoạn Giảm

Kinh Chánh Tri Kiến

Kinh Bốn Pháp Quán Niệm

Kinh Tiểu Sư Tử Hống

Kinh Đại Sư Tử Hống

Kinh Dài Về Khổ Uẩn

Tiểu Kinh Khổ Uẩn

Kinh Tư Lương

Kinh Khu Rừng

Kinh Mật hoàn

Kinh Song Tầm

Kinh Gò Mối (tóm tắt)

Đề viết bài khảo cứu