Lịch sử Văn học Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

File MP3

Nhập môn

Giới thiệu văn học Việt Nam

Tiến trình Văn hóa

Tác phẩm Việt ca

Văn học sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Lý hoặc Luận

Quan điểm Lý hoặc Luận

Chữ hiếu trong Lý hoặc Luận

Đạo Cao và Pháp Minh với sáu bức thư

Văn học TK X đến TK XV

Văn học TK X đến TK XV (tiếp theo)

Văn học Trung Đại

Tinh thần yêu nước

Thơ văn Nguyễn Trãi

Thơ văn chữ Nôm của Nguyễn Trãi

Văn học Việt Nam TK XV đến TK XVIII

Văn học chữ Hán TK XVI đến TK XVIII

Khuynh hướng văn học yêu nước

Thơ văn Lê Thánh Tôn

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thơ Nhàn của Thiền sư Không Lộ

Văn học Việt Nam đầu TK XX

Thơ Nhàn phân tích thơ hiện thực

Phân tích Tác phẩm Hồn bướm mơ tiên

ĐTTX: Lịch sử văn học Việt Nam

ĐTTX: Văn học Việt Nam thời Trung Đại

ĐTTX: Văn học Việt Nam thời Trung Đại (tiếp theo)

ĐTTX: Nguyễn Trãi

ĐTTX: Văn học cận hiện đại

ĐTTX: Văn học cận hiện đại (tiếp theo)

ĐTTX: Ôn thi

Ms. Word

Chương 1 + 2: Văn học Việt Nam thời đại Nguyên thủy và giải phóng dân tộc

Chương 3: Văn học Việt Nam thời đại Hùng Cứ Đế Vương

Chương 3 (tt):

Chương 4: Văn học Việt Nam từ đầu Thế kỷ XX đến nay

Đề viết bài khảo cứu

Đề viết bài khảo cứu tại nhà

Ôn tập

Ôn thi môn Lịch sử văn học Việt Nam

Tài liệu tham khảo