Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA X

1. Giới thiệu môn học

2. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p1)

3. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p2)

4. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p3)

5. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p4)

6. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi (p1)

7. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi (p2)

8. Tư tưởng Mật giáo trong dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi

9. Thiền phái Vô Ngôn Thông

10. Tư tưởng thiền phái Vô Ngôn Thông

11. Thiền phái Thảo Đường

12. Những đóng góp của các dòng thiền trong việc phục hưng nền Độc lập tự chủ & xây dựng nền văn hóa Đại Việt mang bản sắc Việt

13. Phật giáo Lý -Trần

14. Phật giáo Lý - Trần (tt)

15. Lịch sử hình thành & sự truyền thừa Thiền phái Trúc Lâm (p1)

16. Lịch sử hình thành & sự truyền thừa Thiền phái Trúc Lâm (p2)

17. Chủ thuyết Cư trần lạc đạo

18. Phương thức hành thiền của Thiền phái Trúc Lâm

19. Phật giáo thời Lê - Nguyễn

20. Các thiền phái Phật giáo thời Lê - Nguyễn

21. Phật giáo đàng trong thời Lê - Nguyễn

22. Phật giáo triều Nguyễn (1802 - 1945)

23. Tổng quan về phong trào chấn hưng Phật giáo VN

24. Tổng quan về phong trào chấn hưng Phật giáo VN (tt)

25. Sự thành lập Giáo hội PGVN

26. Sự thành lập Giáo hội PGVN (tt)

27. Tổng kết

ĐTTX 3

1. Bài mở đầu

2. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p1)

3. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p2)

4. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p3)

5. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi

6. Dòng thiền Vô Ngôn Thông

7. Dòng thiền Vô Ngôn Thông (tt) - Ôn thi & Tiểu luận

8. Thiền phái Thảo Đường và Phật giáo Lý - Trần

9. Thiền phái Trúc Lâm

10. Thiền phái Trúc Lâm (tt)

11. Phật giáo Lê - Nguyễn & ôn thi cuối kỳ

CÁC FILE HÌNH ẢNH BÀI GIẢNG (*.wmv)

ĐTTX 3

1. Buổi thứ 1 - Phần 1

2. Buổi thứ 1 - Phần 2

3. Buổi thứ 1 - Phần 3

4. Buổi thứ 2 - Phần 1

5. Buổi thứ 2 - Phần 2

6. Buổi thứ 2 - Phần 3

7. Buổi thứ 2 - Phần 4

XEM THÊM CÁC FILE HÌNH ẢNH BÀI GIẢNG

Lịch sử Phật giáo VN - Buổi thứ 1

* Đề tiểu luận (ĐTTX 3):

Trình bày lịch sử truyền thừa Thiền phái Trúc Lâm trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Đạo pháp và Dân tộc Đại Việt vào thời Trần.