Tín ngưỡng tôn giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

CÁC FILES ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Nguồn gốc hình thành tín ngưỡng tôn giáo

2. Việt Nam đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo (p1)

3. Việt Nam đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo (p2)

4. Việt Nam đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo (p3)

5. Việt Nam đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo (p4)

6. Những tôn giáo lớn trong đời sống nhân loại

7. Công giáo ở Việt Nam

8. Do Thái giáo

9. Hồi giáo

10. Hồi giáo (tt)

11. Ấn Độ giáo

12. Phật giáo

13. Tôn giáo bản địa

14. Tôn giáo bản địa (tt)

15. Bửu Sơn Kỳ Hương

16. Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Cao Đài

17. Cao Đài (tt)

18. Hòa Hảo

19. Hòa Hảo (tt)

20. Khái quát tôn giáo bản địa (bài cuối)

21. Khái quát tôn giáo bản địa (tt)

* BỔ SUNG

- Mp3 tham khảo

- Vấn đề thi giữa kỳ

- File 1 tham khảo cuối kỳ

- File 2 tham khảo cuối kỳ

- File 3 tham khảo cuối kỳ

- File 4 tham khảo cuối kỳ (kết thúc)

* Đề tài tiểu luận:

PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ XUẤT HIỆN TÔN GIÁO

Yêu cầu:

- Tiểu luận được thể hiện giới hạn tối đa trong 10 trang A4.

- Hình thức trình bày đơn giản, tiết kiệm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách tham khảo:

- Lý luận về tôn giáo & tình hình tôn giáo VN (GS. Đặng Nghiêm Vạn)

- Lý giải về tôn giáo (Trác Tân Bình)

- 10 tôn giáo lớn trên thế giới (Hoàng Tâm Xuyên chủ biên)

- Những tôn giáo lớn trong đời sống nhân loại (Tiến sĩ Floyd H. Ross & GS. Tynette Hills)