Thành duy thức luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

* Tham khảo bài giảng và các file văn bản do TT. Thích Nhật Từ giảng dạy

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Giới thiệu khái quát, Bản chất của cái tôi

2. Phá chấp pháp của ngoại đạo

3. Phá chấp pháp của ngoại đạo - tt

4. Phá chấp pháp của Triết học PG

5. A lại da thức

6. Thức A lại da (tt), Chủng tử

7. Chủng tử (tt)

8. Thức mạt na

9. Thức mạt na (tt)

10. Ý thức

11. Ý thức (tt)

12. Nhân duyên của thức

13. Tâm sở, tâm sở biến hành

14. Tâm sở, tâm sở biến hành (tt)

15. Các tâm sở (tt)

16. Tiến trình sanh tử (GV yêu cầu thay đổi file ngày 16-11)

17. Tiến trình sanh tử (tt)

18. Ba tự tánh

19. Ba tự tánh (tt)

20. Ôn, Quả vị tu chứng

21. Ôn tập

22. Ôn tập (tiếp theo và hết)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
MÔN: THÀNH DUY THỨC LUẬN

GV: ĐĐ. TS. Thích Trí Minh

Ngày ra đề: 02-10-2016

Đề tài: Trình bày quan điểm của Duy thức học (phần A-lại-da thức) về vấn đề hiến tạng.
 

FILE BỔ SUNG (*.mp3):

1. Bài giảng ngày 11-09-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 11-09-2016 (2)

3. Bài giảng ngày 18-09-2016 (1)

4. Bài giảng ngày 18-09-2016 (2)

5. Bài giảng ngày 02-10-2016 (1)

6. Bài giảng ngày 02-10-2016 (2)

7. Bài giảng ngày 30-10-2016 (1)

8. Bài giảng ngày 30-10-2016 (2)

9. Bài giảng ngày 05-11-2016

10. Bài giảng ngày 27-11-2016 (1)

11. Bài giảng ngày 27-11-2016 (2)

* Câu hỏi ôn tập cuối HK (file word)