Câu xá luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Luận Câu xá

2. Khái quát nội dung Luận Câu xá

3. Nghiên cứu triết học Luận Câu xá

4. Đại ý 9 phẩm trong Luận Câu xá

5. Phân biệt giới

6. Phân biệt giới (tt)

7. Phân biệt căn

8. Phân biệt căn (tt)

9. Ôn giữa kỳ

10. Phân biệt thế gian

11. Phân biệt thế gian (tt)

12. Phân biệt nghiệp

13. Phân biệt nghiệp (tt)

14. Tùy miên

15. Tùy miên (tt)

16. Phẩm phân biệt hiền thánh

17. Phẩm phân biệt hiền thánh (tt)

18. Phẩm phân biệt hiền thánh (kt)

FILE BỔ SUNG (mp3)

1. Bài giảng ngày 23-9-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 23-9-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 24-9-2017 (1)

4. Bài giảng ngày 24-9-2017 (2)

5. Bài giảng ngày 02-12-2017 (1)

6. Bài giảng ngày 02-12-2017 (2)

7. Bài giảng ngày 9-12-2017 (1)

8. Bài giảng ngày 9-12-2017 (2)

FILES VĂN BẢN THAM KHẢO

1. Giới thiệu Luận Câu xá

2. Phẩm Phân biệt giới

3. Phẩm Phân biệt căn

4. Phẩm Phân biệt thế gian

5. Phẩm Phân biệt nghiệp

6. Phẩm Tùy miên

7. Phẩm Hiền Thánh

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

(Ngày ra đề và đăng lên mạng: 11/10/2017)

Môn: CÂU XÁ LUẬN

Giảng viên phụ trách: TT.TS. THÍCH GIÁC HIỆP

Đề tài: Nghiên cứu quan điểm Nghiệp trong luận câu xá.

Sinh viên có thể chọn một trong các quan điểm về nghiệp trong luận câu xá để nghiên cứu.