Phương pháp nghiên cứu

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA IX
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50