Kinh Trung bộ 2

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (giảng tại lớp)

1. Sửa bài kiểm tra học kỳ 1

2. Sửa bài kiểm tra học kỳ 1 (tt)

3. Kinh Ví dụ tấm vải

4. Kinh Chánh tri kiến

5. Kinh Phân biệt về sự thật

6. Kinh Phân biệt về sự thật (tt)

7. Đại kinh Dụ dấu chân voi

8. Ôn tập giữa học kỳ 2

9. Đại kinh Sakuludayi

10. Đại kinh Bốn mươi

12. Ôn phần tự luận cuối HK2

13. Ôn tập cuối học kỳ

14. Ôn tập cuối học kỳ (tt)

15. Đại kinh nghiệp phân biệt

16. Kinh Phân biệt cúng dường, ôn trắc nghiệm bổ sung

BÀI GIẢNG THAM KHẢO (*.pdf)

1. Khung chương trình học kỳ 2

2. Tóm tắt kinh Ví dụ tấm vải

3. Tóm tắt kinh Chánh tri kiến

4. Tóm tắt Đại kinh Dụ dấu chân voi

5. Tóm tắt kinh Ái sanh

6. Tóm tắt Đại kinh Sakuludayi

7. Tóm tắt kinh Ví dụ con rắn

8. Tóm tắt kinh Trạm xe

9. Tóm tắt Đại kinh xóm ngựa

10. Tóm tắt kinh Hạnh con chó

11. Tóm tắt kinh Phân biệt sự thật

12. Tóm tắt Đại kinh Bốn mươi

13. Câu hỏi ôn tập giữa học kỳ 2

14. Câu hỏi ôn tập cuối học kỳ 2 (phần trắc nghiệm)

15. Tóm tắt Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

16. Tóm tắt Đại kinh Nghiệp phân biệt

17. Tóm tắt kinh Phân biệt cúng dường

18. Bổ sung ôn tập phần trắc nghiệm

19. Nghiệp và quả báo của nghiệp trong Thắng pháp tập yếu luận

FILE ÂM THANH BỔ SUNG

1. Đại kinh Bốn mươi (p1)

2. Đại kinh Bốn mươi (p2)

3. Kinh Ái sanh

4. Tiểu kinh Saccaka

5. Tiểu kinh Saccaka (tt), Kinh Jivaka

6. Kinh Sakuludàyi (tóm lược)

7. Kinh Ví dụ con rắn

8. Kinh Trạm xe

9. Đại kinh xóm ngựa

10. Kinh Hữu học (p1)

11. Kinh Hữu học (p2)

12. Kinh Phù di

13. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

14. Kinh Upali

15. Kinh Hạnh con chó

ÔN TẬP
KINH TRUNG BỘ CUỐI HỌC KỲ 2 – KHÓA V
Giáo thọ: TK. Giác Hoàng 

Thưa quý học viên,            

Học viên sẽ làm 60 câu trắc nghiệm (30 điểm) và 2 câu tự luận (20 điểm) trong 3 câu (1 câu bắt buộc, 1 câu tự chọn).  

Phần trắc nghiệm (134 câu) được giải lần 1. Khoảng 50-60 câu trong lần 2, học viên sẽ tự giải.

3 câu trong 7 câu sẽ được dự kiến trong đề thi như sau:

  1. Lộ trình tu tập của bậc Hữu học.  
  2. Các pháp tác thành một vị Sa-môn.
  3. Bảy giai đoạn tu tập của một vị Tỳ-kheo đạt đến Niết-bàn.
  4. Trình bày 7 cặp nhân quả trong Tiểu kinh Nghiệp phân biệt.  
  5. Trình bày 4 trường hợp tái sanh trong Đại kinh Nghiệp phân biệt.  
  6. Quan điểm của đức Phật về nghiệp trong Kinh Upali như thế nào?
  7. Mười bốn đối tượng cúng dường cá nhân và 4 trường hợp cúng dường trong Kinh Phân biệt cúng dường.

------------------HẾT--------------------