Dị bộ tông luân luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Tổng quan về bộ luận

2. Duyên khởi tạo luận và lịch sử phân chia bộ phái

3. Duyên khởi tạo luận và lịch sử phân chia bộ phái (tt)

4. Lược sử, quan điểm về đức Phật theo Đại Chúng Bộ và 3 bộ phái trực hệ (1-15)

5. Lược sử và quan điểm về đức Phật theo Đại Chúng Bộ và 3 bộ phái trực hệ (tt)

6. Quan điểm về Bồ-tát theo ĐCB và 3 bộ phái trực hệ (16-20)

7. Lộ trình tu chứng & quả vị Thanh Văn theo ĐCB và 3 bộ phái trực hệ (21-32 )

8. Lộ trình tu chứng & quả vị Thanh Văn theo 4 bộ phái (33-39)

9. Quan điểm giáo lý của 4 bộ phái (40-48 )

10. Quan điểm dị biệt của 4 bộ phái thời kỳ cuối (49-57)

11. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại (58-60)

12. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại (60-70)

13. Quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (71-78)

14. Quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (79-90)

15. Quan điểm của Hữu Bộ (91-101)

16. Quan điểm của Hữu Bộ (101-122)

17. Quan điểm của Hữu Bộ (123-131)

18. Quan điểm của Tuyết Sơn Bộ (132-136)

19. Quan điểm của Độc Tử Bộ và 4 chi phái trực thuộc (137-145)

BÀI GIẢNG BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 19-9-2020 (P1)

2. Bài giảng ngày 19-9-2020 (P2)

3. Bài giảng ngày 10-10-2020 (P1)

4. Bài giảng ngày 10-10-2020 (P2)

5. Bài giảng ngày 08-11-2020 (P1)

6. Bài giảng ngày 08-11-2020 (P2)

7. Bài giảng ngày 15-11-2020 (P1)

8. Bài giảng ngày 15-11-2020 (P2)

9. Bài giảng ngày 15-11-2020 (P3)

10. Bài giảng ngày 15-11-2020 (P4)

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO

1. Dị bộ tông luân luận (bản chữ Hán)

2. Tổng quan về Dị bộ tông luân luận

3. Duyên khởi tạo luận & nguyên nhân phân chia bộ phái

4. Quan điểm về Đức Phật theo 4 bộ phái

5. Các bộ phái theo Dipavamsa

6. Quan điểm về Bồ-tát theo 4 bộ phái

7. Lộ trình tu chứng và quả vị Thanh văn

8. Quan điểm giáo lý của 4 bộ phái

9. Quan điểm dị biệt của 4 bộ phái vào thời kỳ cuối

10. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại

11. Quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ

12. Quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (tt)

13. Quan điểm của Hữu Bộ (tt)

14. Quan điểm của Hữu Bộ (end)

15. Quan điểm của Tuyết Sơn Bộ

16. Quan điểm của Độc Tử Bộ

17. Quan điểm của 4 chi phái Độc Tử Bộ

18. Quan điểm của Hóa Địa Bộ

19. Quan điểm của Hóa Địa Bộ thời kỳ cuối

20. Quan điểm của Pháp Tạng Bộ

21. Quan điểm của Ẩm Quang Bộ

22. Quan điểm của Kinh Lượng Bộ

23. Ôn tập trắc nghiệm và tự luận

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Dị bộ tông luân luận
Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Giác Hoàng
Ngày ra đề: 16/7/2020

Học viên hãy làm 1 trong 2 đề sau:

1) Nhận định về tác phẩm: "Làng Mai nhìn núi Thứu" của tác giả Thích Nhất Hạnh

2) Nhận định về tác phẩm: "Những con đường đưa về núi Thứu" của tác giả Thích Nhất Hạnh.

3) Nhận định tác phẩm: "Nghiên cứu về năm việc của Đại Thiên" của tác giả Thích Hạnh Bình.