Luận Thành duy thức

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI, NGHE CÁC VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
Chọn 1 trong các chủ đề:

1. Phân tích khái niệm Duy tâm và Duy thức.

2. Đánh giá học thuyết duy thức trong Du-già hành tông hay trong Thành duy thức luận.

3. Phân tích thói quen và ảnh hưởng của nó theo Thành duy thức luận.

4. Phân tích tập tục "Thôi nôi" của dân tộc Việt Nam từ góc độ Thành duy thức luận.

5. Chuyển nghiệp để làm mới cuộc sống theo tinh thần của Thành duy thức luận.

6. Tiến trình chuyển Thức thành Trí theo Thành duy thức luận.

7. Năm giai đoạn tu tập của Du-già hành tông.

Có thể chọn các chủ đề khác, nhưng tập trung vào tác phẩm Thành Duy thức luận.