Khái luận Phật học

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA PHẬT HỌC TỪ XA

BẤM VÀO ĐÂY TẢI, NGHE BÀI GIẢNG BỔ SUNG 

 FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Cuộc đời Đức Phật (1)

2. Cuộc đời Đức Phật (2)

3. Cuộc đời Đức Phật (3)

4. Vai trò xã hội của Tăng đoàn thời Đức Phật

5. Tứ đế

6. Tứ đế (tt)

7. Tứ đế (Tập đế)

8. Tứ đế (Diệt đế)

9. Tứ đế (Đạo đế)

10. Tứ đế (Đạo đế)

11. Ngũ uẩn

12. Ngũ uẩn (tt)

13. Vai trò ngũ uẩn

14. Vai trò ngũ uẩn (tt)

15. Duyên khởi

16. Duyên khởi (tt)

17. Vô ngã

18. Vô ngã (tt)

19. Nghiệp

20. Nghiệp (tt)

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thích Thiện Siêu,Vô Ngã Là Niết Bàn

2. Thích Minh Châu,Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi

3. Thích Nữ Trí Hải (dịch) Đức Phật Đã Dạy Những gì, Nxb Tôn Giáo, 2000

4. Thích Chơn Thiện, Phật Học Khái Luận, Nxb Phương Đông

5. Thích Mãn Giác (dịch),Lịch Sử Triết Học Ấn Độ, Nxb Văn Hóa, 2007

6. HT.TS. Thích Chơn Thiện,Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Tạng Pali,Nxb Phương Đông, 2009

7. HT. Thích Thanh Kiểm,Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ

8. Viên Trí,Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận, Nxb Phương Đông, 2006

9. Hương Vân (dịch),Chuỗi Ngọc Trai, Nxb Phương Đông, 2011

10. Tâm Minh,Khảo Cứu về Văn Học Pali

11. Trần Phương Lan (dịch),Đức Phật Lịch Sử, VNCPHVN, 1997

12. Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (Sưu tập),Đức Phật Thích Ca Đã Xuất Hiện Như Thế Nào, Nxb VHSG, 2009