Buddhist Vinaya and Law

Ban chủ nhiệm khoa
Giới thiệu khoa
Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo
1. Kiến thức đại cương:  18 TC
1.1. Khả năng thực dụng:  6 TC
Bắt buộc  
GEN102 Phương pháp nghiên cứu 3
GEN101 Tiếng Việt thực hành 3
     
1.2. Lịch sử, triết học và tôn giáo:  6 TC
VNB107 Lịch sử Việt Nam 3
Chọn 1/7 môn  
GEN122 Lịch sử văn minh phương Tây 3
VNB135 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
GEN132 Lịch sử tôn giáo thế giới 3
GEN153 Dẫn nhập tôn giáo học 3
GEN154 Tôn giáo và văn hóa 3
GEN133 Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam 3
VNB121 Lịch sử văn học Việt Nam 3
     
1.3. Nhân văn và khoa học tự nhiên:  6 TC
Chọn 1/8 môn  
GEN140 Đại cương nhân chủng học 3
GEN141 Đại cương Tâm lý học  3
GEN142 Đại cương xã hội học 3
GEN143 Đại cương kinh tế học 3
GEN144 Đại cương chính trị học 3
GEN145 Đại cương giáo dục học 3
GEN146 Đại cương ngôn ngữ học 3
GEN148 Đại cương vật lý học 3
Chọn 1/2 môn  
GEN147 Quản trị hành chánh và tự viện học  3
GEN150 Tổng quan về y học cổ truyền 3
     
2. Kiến thức cơ sở Phật học:  24 TC
Bắt buộc  
LAW104 Đại cương luật học Phật giáo 3
PHIL111 Đại cương thiền học 3
PHIL112 Khái luận Phật học 3
HIST108 Lịch sử Phật giáo Ấn Độ 3
VNB109 Lịch sử Phật giáo Việt Nam 3
PALI303 Kinh Trung bộ 3
PHIL412 Tư tưởng Kinh Pháp Hoa 3
Chọn 1/4 môn  
SANS162 Văn học Sanskrit Phật giáo 3
PALI304 Văn học Pāḷi 3
CHIN160 Văn học Hán tạng  3
VNB302 Văn học Phật giáo Việt Nam 3
     
3. Hán cổ:  12 TC
CHIN101 Hán cổ 1 2
CHIN102 Hán cổ 2 2
CHIN103 Hán cổ 3 2
CHIN104 Hán cổ 4 2
CHIN105 Hán cổ 5 2
CHIN106 Hán cổ 6 2
     
4. Ngoại ngữ: Chọn 1/2 môn  12 TC
4.1. Tiếng Anh:  12 TC
ENG111 Anh văn Phật pháp 1 2
ENG112 Anh văn Phật pháp 2 2
ENG113 Anh văn Phật pháp 3 2
ENG114 Anh văn Phật pháp 4 2
ENG115 Anh văn Phật pháp 5 2
ENG116 Anh văn Phật pháp 6 2
     
4.2. Tiếng Trung:  12 TC
CHIN111 Trung văn Phật pháp 1 2
CHIN112 Trung văn Phật pháp 2 2
CHIN113 Trung văn Phật pháp 3 2
CHIN114 Trung văn Phật pháp 4 2
CHIN115 Trung văn Phật pháp 5 2
CHIN116 Trung văn Phật pháp 6 2
     
5. Kiến Thức Chuyên Ngành Luật Phật Học:  51 TC
5.1. Luật Thanh văn:  24 TC
Bắt buộc   
LAW301 Giới Tỳ-kheo 3
LAW302 So sánh giới Tỳ-kheo 3
LAW303 Giới Tỳ-kheo-ni 3
LAW304 So sánh giới Tỳ-kheo-ni 3
LAW305 Pháp Thọ giới 3
LAW306 Pháp Thuyết giới 3
LAW307 Pháp An cư 3
LAW308 Pháp Tự tứ 3
     
5.2. Luật Đại thừa:  12 TC
Bắt buộc  
LAW309 Bồ-tát Địa Trì kinh 3
LAW310 Bồ-tát Anh Lạc bản nghiệp kinh 3
LAW311 Ưu-bà-tắc giới kinh 3
LAW312 Phạm võng kinh 3
     
5.3. Chú sớ Luật: Bắt buộc 15 TC
LAW401 Giới đàn Tăng 3
LAW402 Bách Trượng thanh quy 3
LAW403 Thiện Kiến luật Tỳ-bà-sa 3
     
5.4. Hiến chương và nội quy GHPGVN:  3 TC
LAW406 Hiến chương và Nội quy GHPGVN 3
     
5.5. Kiến thức Pháp luật Việt Nam:   15 TC
Bắt buộc  
LAW407 Luật Hiến pháp 3
LAW408 Luật Hình sự 3
LAW409 Luật Dân sự 3
LAW410 Luật Đất đai  3
LAW411 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 3
     
Tổng Tín chỉ 129 TC
Cơ hội sau khi tốt nghiệp
Hoạt động sinh viên