Khoa Luật học Phật giáo

Ban chủ nhiệm khoa
Giới thiệu khoa
Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Đại học
1. Kiến thức đại cương:  18 TC
1.1. Khả năng thực dụng:  6 TC
Bắt buộc  
GEN102 Phương pháp nghiên cứu 3
GEN101 Tiếng Việt thực hành 3
     
1.2. Lịch sử, triết học và tôn giáo:  6 TC
VNB107 Lịch sử Việt Nam 3
Chọn 1/7 môn  
GEN122 Lịch sử văn minh phương Tây 3
VNB135 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
GEN132 Lịch sử tôn giáo thế giới 3
GEN153 Dẫn nhập tôn giáo học 3
GEN154 Tôn giáo và văn hóa 3
GEN133 Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam 3
VNB121 Lịch sử văn học Việt Nam 3
     
1.3. Nhân văn và khoa học tự nhiên:  6 TC
Chọn 1/8 môn  
GEN140 Đại cương nhân chủng học 3
GEN141 Đại cương Tâm lý học  3
GEN142 Đại cương xã hội học 3
GEN143 Đại cương kinh tế học 3
GEN144 Đại cương chính trị học 3
GEN145 Đại cương giáo dục học 3
GEN146 Đại cương ngôn ngữ học 3
GEN148 Đại cương vật lý học 3
Chọn 1/2 môn  
GEN147 Quản trị hành chánh và tự viện học  3
GEN150 Tổng quan về y học cổ truyền 3
     
2. Kiến thức cơ sở Phật học:  24 TC
Bắt buộc  
LAW104 Đại cương luật học Phật giáo 3
PHIL111 Đại cương thiền học 3
PHIL112 Khái luận Phật học 3
HIST108 Lịch sử Phật giáo Ấn Độ 3
VNB109 Lịch sử Phật giáo Việt Nam 3
PALI303 Kinh Trung bộ 3
PHIL412 Tư tưởng Kinh Pháp Hoa 3
Chọn 1/4 môn  
SANS162 Văn học Sanskrit Phật giáo 3
PALI304 Văn học Pāḷi 3
CHIN160 Văn học Hán tạng  3
VNB302 Văn học Phật giáo Việt Nam 3
     
3. Hán cổ:  12 TC
CHIN101 Hán cổ 1 2
CHIN102 Hán cổ 2 2
CHIN103 Hán cổ 3 2
CHIN104 Hán cổ 4 2
CHIN105 Hán cổ 5 2
CHIN106 Hán cổ 6 2
     
4. Ngoại ngữ: Chọn 1/2 môn  12 TC
4.1. Tiếng Anh:  12 TC
ENG111 Anh văn Phật pháp 1 2
ENG112 Anh văn Phật pháp 2 2
ENG113 Anh văn Phật pháp 3 2
ENG114 Anh văn Phật pháp 4 2
ENG115 Anh văn Phật pháp 5 2
ENG116 Anh văn Phật pháp 6 2
     
4.2. Tiếng Trung:  12 TC
CHIN111 Trung văn Phật pháp 1 2
CHIN112 Trung văn Phật pháp 2 2
CHIN113 Trung văn Phật pháp 3 2
CHIN114 Trung văn Phật pháp 4 2
CHIN115 Trung văn Phật pháp 5 2
CHIN116 Trung văn Phật pháp 6 2
     
5. Kiến Thức Chuyên Ngành Luật Phật Học:  51 TC
5.1. Luật Thanh văn:  24 TC
Bắt buộc   
LAW301 Giới Tỳ-kheo 3
LAW302 So sánh giới Tỳ-kheo 3
LAW303 Giới Tỳ-kheo-ni 3
LAW304 So sánh giới Tỳ-kheo-ni 3
LAW305 Pháp Thọ giới 3
LAW306 Pháp Thuyết giới 3
LAW307 Pháp An cư 3
LAW308 Pháp Tự tứ 3
     
5.2. Luật Đại thừa:  12 TC
Bắt buộc  
LAW309 Bồ-tát Địa Trì kinh 3
LAW310 Bồ-tát Anh Lạc bản nghiệp kinh 3
LAW311 Ưu-bà-tắc giới kinh 3
LAW312 Phạm võng kinh 3
     
5.3. Chú sớ Luật: Bắt buộc 15 TC
LAW401 Giới đàn Tăng 3
LAW402 Bách Trượng thanh quy 3
LAW403 Thiện Kiến luật Tỳ-bà-sa 3
     
5.4. Hiến chương và nội quy GHPGVN:  3 TC
LAW406 Hiến chương và Nội quy GHPGVN 3
     
5.5. Kiến thức Pháp luật Việt Nam:   15 TC
Bắt buộc  
LAW407 Luật Hiến pháp 3
LAW408 Luật Hình sự 3
LAW409 Luật Dân sự 3
LAW410 Luật Đất đai  3
LAW411 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 3
     
Tổng Tín chỉ 129 TC
Chương trình đào tạo Thạc sĩ
Chương trình đào tạo Tiến sĩ
Học tập và Nghiên Cứu
Cơ hội sau khi tốt nghiệp
Hoạt động sinh viên
Sách và Tài liệu