Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE ÂM THANH  (*.MP3)

LỚP CHÍNH QUY KHÓA 8

1. K8_BÀI 1_TỔNG QUAN VỀ KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

2. K8_BÀI 2_PHÁ BẢY CHẤP VỀ TÂM

3. K8_BÀI 3_NHẬN DIỆN CHÂN TÂM

4. K8_BÀI 4_BẢN CHẤT CỦA TÁNH THẤY

5. K8_BÀI 5_THÊM VỀ BẢN CHẤT TÁNH THẤY_28.1.2013

6. K8_BÀI 6_BẢN CHẤT NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO_28.1.2013

7. K8_BÀI 7_BỘI TRẦN HIỆP GIÁC_1.4.2013

8. K8_BÀI 8_VÔ CÔNG DỤNG ĐẠO_1.4.2013

9. K8_BÀI 9_GIÁC NGỘ CỦA A LA HÁN_P.1_6.4.2013

10. K8_ BÀI 10_TIẾP THEO_P.2_6.4.2013

9. K8_BÀI 11_PHÁP TU QUÁN THẾ ÂM_8.4.2013

12. K8_BÀI 12_NỀN TẢNG CỦA GIỚI_8.4.2013

13. K8_BÀI 13_KHI TÂM CHÚ LÀ CHÁNH NIỆM_13.4.2013

14. K8_BÀI 14_52 CẤP ĐỘ TÂM LINH_13.4.2013

15. K8_BÀI 15_NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ ĐAU_15.4.2013

16. K8_BÀI 16_P.1_50 LOẠI MA NGŨ ẤM_22.4.2013

LỚP ĐTTX

1. ĐTTX 1_BÀI 1_GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA KINH THỦ LĂNG NGHIÊM_23.3.2013

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(*.PPT ; *.doc)

1. BÀI 1_TỔNG QUAN VỀ KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

1. BÀI 1_TỔNG QUAN VỀ KINH THỦ LĂNG NGHIÊM.PPT

2. BÀI 2_PHÁ BẢY CHẤP VỀ TÂM

2. BÀI 2_PHÁ BẢY CHẤP VỀ TÂM.PPT

3. BÀI 3_NHẬN DIỆN CHÂN TÂM

3. BÀI 3_NHẬN DIỆN CHÂN TÂM.PPT

4. BÀI 4_BẢN CHẤT TÁNH THẤY

4. BÀI 4_BẢN CHẤT TÁNH THẤY.PPT

5. BÀI 5_THÊM VỀ BẢN THỂ CỦA TÁNH THẤY

5. BÀI 5_BẢN THỂ CỦA TÁNH THẤY.PPT

6. BÀI 6_BẢN CHẤT CỦA 5 UẨN - 6 GIÁC QUAN VÀ 7 ĐẠI

6. BÀI 6_5 UẨN - 6 GIÁC QUAN - 7 ĐẠI.DOC

7. BÀI 7_BỘI TRẦN HIỆP GIÁC

7. BÀI 7_BỘI TRẦN HIỆP GIÁC.PPT

8. BÀI 8_SÁU CĂN VIÊN THÔNG

8. BÀI 8_SÁU CĂN VIÊN THÔNG.PPT

9. BÀI 9 -10_GIÁC NGỘ CỦA A LA HÁN

9. BÀI 9_GIÁC NGỘ CỦA A LA HÁN.PPT

10. BÀI 11_PHÁP TU QUÁN THẾ ÂM

10. BÀI 11_PHÁP TU QUÁN THẾ ÂM.PPT

11. BÀI 12_NỀN TẢNG CỦA GIỚI

11. BÀI 12_NỀN TẢNG CỦA GIỚI.PPT

12. BÀI 13_TÂM CHÚ LÀ CHÁNH NIỆM.DOC

13. BÀI 14_52 ĐẲNG CẤP TÂM LINH.DOC

13. BÀI 14_52 ĐẲNG CẤP TÂM LINH.PPT

14. BÀI 15_NGUYÊN NHÂN KHỔ ĐAU.DOC

15. BÀI 16_50 LOẠI MA NGŨ ẤM.DOC

15. BÀI 16_50 LOẠI MA NGŨ ẤM.PPT

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

ĐỂ VIẾT BÀI TIỂU LUẬN TẠI NHÀ

1. Chọn 1 phần trong các chương hoặc một vấn đề nào đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm để làm đề tài nghiên cứu.

2. Chọn 1 trong 5 ấm (uẩn) để làm đề tài nghiên cứu.

3. Chọn 1 trong 5 nội dung cơ bản sau ( trong kinh ) để làm bài nghiên cứu:

              A. Bản chất của Tâm

              B. Nghiên cứu về bản chất tánh thấy.

              C. 50 loại ngũ ấm ma

              D. Các phương pháp tu tập về uẩn/ xứ/ giới để đạt được các cấp độ tu chứng tâm linh

              E. 52 giai tầng / góc độ / quả vị tâm linh trong quá trình tu chứng.