Triết học phương Tây

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG ÔN TẬP THI VIẾT CUỐI HỌC KỲ 4

(Dành cho Học viên khóa II, Khoa Đào Tạo Từ Xa)

GVHD: TS. Đinh Ngọc Thạch

1.      Trình bày khái quát các đặc trưng của triết học phương Tây cổ đại

2.      Triết Ki-tô giáo là gì? Trình bày khái quát các thời kỳ của triết học Ki-tô giáo?

3.      Tư tưởng nhân văn – trào lưu chủ đạo trong văn hóa Phục hưng.

4.      Trình bày khái quát các đặc trưng cơ bản của Triết học thế kỷ XVII – XVIII tại Tây Âu.

5.      Triết học cổ điển Đức qua một số triết gia tiêu biểu.

6.      Sự ra đời của Triết học Mác – bước ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học.

7.      Những vấn đề của triết học phương Tây hiện đại.

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

Khóa IX

1. Nhập môn

2. Đặc trưng cơ bản của triết học Hy Lạp cổ đại

3. Triết học Ki-tô giáo Trung cổ

4. Những tiền đề hình thành nên thời kỳ Trung cổ

5. Triết học Ki-tô giáo Trung cổ (tt)

6. Tổng kết phần triết học phương Tây thời cổ đại

7. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của triết học Trung cổ Tây Âu

8. Triết học thời Phục hưng

9. Những vấn đề của triết học Thế kỷ XVII - XVIII

10. Những vấn đề của triết học Thế kỷ XVII - XVIII (tt)

11. Triết học cổ điển Đức

12. Một số đặc trưng cơ bản của triết học cổ điển Đức

13. Triết học cổ điển Đức- đại biểu Feuerbach

14. Lịch sử triết học Mác-Lênin

15. Lịch sử triết học Mác-Lênin (tt)

16. Triết học phương Tây hiện đại

ĐTTX

1. Triết học phương Tây cổ đại

2. Triết học Ki-tô giáo Trung cổ

3. Triết học thời Phục hưng - TK XVII-XVII - cổ điển Đức

4. Tư tưởng nhân văn của Feuerbach và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

CÁC FILE VĂN BẢN BÀI HỌC

(*.doc, *.pdf, *.ppt hoặc *.pps)

Giáo trình Triết học phương Tây

Lịch sử Triết học phương Tây

Triết học phương Đông (giản lược)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Triết học Hy Lạp cổ đại