Kinh Kim Cang

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN KINH KIM CANG

(Dành cho Học viên Khóa II - Khoa Đào tạo Từ Xa)

GVHD: TT. TS. Thích Hạnh Bình

Tăng Ni và học viên tự chọn một đề tài có liên hệ đến Kinh Kim Cang để viết tiểu luận.

Hãy trình bày theo sự hiểu biết của mình.

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TẠI LỚP

Những gì đã được giảng viên trình bày ngày 13/04/2014. Chủ yếu phần có liên hệ đến Kinh Kim Cang.

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA IX

1. Kinh Kim Cang - Buổi 1

2. Kinh Kim Cang - Buổi 2

3. Kinh Kim Cang - Buổi 3

4. Kinh Kim Cang - Buổi 4

5. Kinh Kim Cang - Buổi 5

6. Kinh Kim Cang - Buổi 6

7. Kinh Kim Cang - Buổi 7

8. Kinh Kim Cang - Buổi 8

9. Kinh Kim Cang - Buổi 9

10. Kinh Kim Cang - Buổi 10

11. Kinh Kim Cang - Buổi 11

12. Kinh Kim Cang - Buổi 12

13. Kinh Kim Cang - Buổi 13

14. Kinh Kim Cang - Buổi 14

15. Kinh Kim Cang - Buổi 15

16. Kinh Kim Cang - Buổi 16

17. Kinh Kim Cang - Buổi 17

18. Kinh Kim Cang - Buổi 18

19. Vài vấn đề về bài viết

20. Vài vấn đề về bài tiểu luận

KHÓA II - ĐTTX

1. Kinh Kim Cang - Buổi 1

2. Kinh Kim Cang (tt) - Buổi 1

3. Kinh Kim Cang - Buổi 2

4. Kinh Kim Cang (tt) - Buổi 2

5. Kinh Kim Cang - Buổi 3 - 13/04/2014

6. Kinh Kim Cang - Buổi 4 - 13/04/2014

THAM KHẢO THÊM CÁC FILE (*.mp3)

(do TT. NHẬT TỪ giảng)

1. Năng lực tuệ giác

2. Chân lý từ cái bình thường

3. Nhu cầu phát tâm

4. Nhập thế và cứu độ

5. Bố thí không trụ tướng

6. Phước của công đức và phước của trí tuệ

7. Cấp độ Thánh nhân