Tín ngưỡng và Tôn giáo VN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Nguồn gốc, bản chất của tín ngưỡng tôn giáo (1)

2. Nguồn gốc, bản chất của tín ngưỡng tôn giáo (2)

3. Những tôn giáo lớn trong đời sống của nhân loại (1)

4. Những tôn giáo lớn trong đời sống của nhân loại (2)

5. Do Thái giáo (1)

6. Do Thái giáo (2)

7. Ấn Độ giáo, Thiên chúa giáo

8. Hồi giáo (1)

9. Hồi giáo (2)

10. Việt Nam đất nước đa dân tộc đa tôn giáo

11. Tôn giáo bản địa: Bửu Sơn Kỳ Hương (1)

12. Tôn giáo bản địa: Bửu Sơn Kỳ Hương (2)

13. Bửu Sơn Kỳ Hương

14. Tứ Ân Hiếu Nghĩa

15. Hòa Hảo

16. Cao Đài (1)

17. Cao Đài (2)

18. Cao Đài (3)

19. Bình Xuyên

FILE BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 08-01-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 08-01-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 18-02-2017 (1)

4. Bài giảng ngày 18-02-2017 (2)

5. Bài giảng ngày 05-03-2017

6. Bài giảng ngày 02-04-2017 (1)

7. Bài giảng ngày 02-04-2017 (2)

8. Bài giảng ngày 15-04-2017 (1)

9. Bài giảng ngày 15-04-2017 (2)

ĐỀ TÀI VIẾT BÀI TIỂU LUẬN

Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Trọng Hạnh

Ngày ra đề: 10-01-2017

Đề tài: Sinh viên hãy phân tích: Quá trình phát triển từ Tín ngưỡng đến Tôn giáo Đa thần, Tôn giáo Độc thần.

Ghi chú:

- Nội dung đi vào đúng trọng tâm

- Hình thức trình bày đơn giản

- Không quá 10 trang đánh máy.