Dị bộ tông luân luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Tổng quan về bộ luận

2. Duyên khởi tạo luận và lịch sử phân chia bộ phái

3. Duyên khởi tạo luận và lịch sử phân chia bộ phái (tt)

4. Lược sử, quan điểm về đức Phật theo Đại Chúng Bộ và 3 bộ phái trực hệ (1-15)

5. Lược sử và quan điểm về đức Phật theo Đại Chúng Bộ và 3 bộ phái trực hệ (tt)

6. Quan điểm về Bồ-tát theo ĐCB và 3 bộ phái trực hệ (16-20)

7. Lộ trình tu chứng & quả vị Thanh Văn theo ĐCB và 3 bộ phái trực hệ (21-32 )

8. Lộ trình tu chứng & quả vị Thanh Văn theo 4 bộ phái (33-39)

9. Quan điểm giáo lý của 4 bộ phái (40-48 )

10. Quan điểm dị biệt của 4 bộ phái thời kỳ cuối (49-57)

11. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại (58-60)

12. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại (60-70)

13. Quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (71-78)

14. Quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (79-90)

15. Quan điểm của Hữu Bộ (91-101)

16. Quan điểm của Hữu Bộ (101-122)

17. Quan điểm của Hữu Bộ (123-131)

18. Quan điểm của Tuyết Sơn Bộ (132-136)

19. Quan điểm của Độc Tử Bộ và 4 chi phái trực thuộc (137-145)

BỔ SUNG

1. Buổi học ngày 8-9-2018 (1)

2. Buổi học ngày 8-9-2018 (2)

3. Buổi học ngày 29-9-2018 (1)

4. Buổi học ngày 29-9-2018 (2)

5. Buổi học ngày 6-10-2018: Thông báo làm tiểu luận cả lớp

6. Buổi học ngày 6-10-2018: Hướng dẫn tiểu luận và bài giảng tiếp theo

7. Buổi học ngày 28-10-2018

8. Buổi học ngày 17-11-2018 (1)

9. Buổi học ngày 17-11-2018 (2)

10. Buổi học ngày 24-11-2018 (1)

11. Buổi học ngày 24-11-2018 (2)

* Bài tập cộng thêm điểm thi CHK

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Dị bộ tông luân luận

Giảng viên phụ trách: ĐĐ.TS. Giác Hoàng
Ngày ra đề: 23-9-2018

Tăng Ni sinh hãy đánh giá một trong hai tác phẩm sau:

1. Những con đường đưa về Núi Thứu.

2. Nghiên cứu về năm việc của Đại Thiên.

GHI CHÚ: Giáo thọ đề nghị cả lớp làm tiểu luận thay cho thi giữa học kỳ

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO

1. Dị bộ tông luân luận (bản chữ Hán)

2. Tổng quan về Dị bộ tông luân luận

3. Duyên khởi tạo luận & nguyên nhân phân chia bộ phái

4. Quan điểm về Đức Phật theo 4 bộ phái

5. Các bộ phái theo Dipavamsa

6. Quan điểm về Bồ-tát theo 4 bộ phái

7. Lộ trình tu chứng và quả vị Thanh văn

8. Quan điểm giáo lý của 4 bộ phái

9. Quan điểm dị biệt của 4 bộ phái vào thời kỳ cuối

10. Quan điểm của 5 bộ phái còn lại

11. Quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ

12. Quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (tt)

13. Quan điểm của Hữu Bộ (tt)

14. Quan điểm của Hữu Bộ (end)

15. Quan điểm của Tuyết Sơn Bộ

16. Quan điểm của Độc Tử Bộ

17. Quan điểm của 4 chi phái Độc Tử Bộ

18. Quan điểm của Hóa Địa Bộ

19. Quan điểm của Hóa Địa Bộ thời kỳ cuối

20. Quan điểm của Pháp Tạng Bộ

21. Quan điểm của Ẩm Quang Bộ

22. Quan điểm của Kinh Lượng Bộ

23. Ôn tập trắc nghiệm và tự luận

* Tham khảo thêm các bài giảng khóa X và ĐTTX3