Trung quán luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Giới thiệu khái quát

2. Giới thiệu khái quát (tt)

3. Quán nhân duyên

4. Quán nhân duyên (tt)

5. Quán khứ lai

6. Quán khứ lai (tt1)

7. Quán khứ lai (tt2)

8. Quán lục tình

9. Quán ngũ ấm

10. Ôn giữa học kỳ

11. Quán lục chủng

12. Quán nhiễm

13. Quán tam tướng

14. Quán bản trụ

15. Quán nhiên, khả nhiên

16. Quán bản tế

17. Quán sự khổ

18. Quán sự hòa hợp

19. Quán hữu vô

20. Quán nghiệp báo

21. Quán nghiệp báo (tt)

BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 22-12-2018 (a)

2. Bài giảng ngày 22-12-2018 (b)

3. Bài giảng ngày 30-12-2018 (a)

4. Bài giảng ngày 30-12-2018 (b)

5. Bài giảng ngày 13-01-2019 (a)

6. Bài giảng ngày 13-01-2019 (b)

7. Bài giảng ngày 13-01-2019 (c)

8. Bài giảng ngày 13-01-2019 (d)

9. Bài giảng ngày 17-3-2019 (a)

10. Bài giảng ngày 17-3-2019 (b)

11. Bài giảng ngày 31-3-2019 (a)

12. Bài giảng ngày 31-3-2019 (b)

13. Bài giảng ngày 13-4-2019

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Trung Quán Luận
Giảng viên: ĐĐ.TS. Thích Trí Minh

Ứng dụng kệ “Bát Bất” trong phẩm Quán Nhân Duyên, để giải thích đại nguyện thứ 5 của Phật Dược Sư: “Nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vô số người tu hành phạm hạnh trong chánh pháp của con, con làm cho tất cả được giới thể không thiếu sót, trọn vẹn giới pháp ba loại. Giả sử phá phạm đi nữa, nghe danh hiệu con rồi là phục hồi thanh tịnh, không rơi vào đường dữ”.