Thông báo cập nhật hồ sơ và đăng ký giảng dạy tại Học viện (25-06-2020)