Thư mời chư Tôn đức Hội đồng Khoa, chư Tôn đức giảng viên