TT.TS. Thích Hạnh Bình

TT.TS. THÍCH HẠNH BÌNH


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : Nguyễn Thanh Châu
 2. Pháp danh : Thích Hạnh Bình
 3. Ngày sinh : 10/ 6/1962
 4. Ngoại ngữ : Trung văn - Mức độ sử dụng: Nghe, nói, dịch, viết
 5. Học vị cao nhất : Tiến sĩ
 6. Năm, nước nhận học vị: 2008 - Taipei, Taiwan.

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Thiền viện Tuệ Chủng, 27 đường TL 26, P. Thạnh Lộc, Q. 12, Tp. HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (Tại TP. HCM.
 3. Hệ đào tạo : 4 năm
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 1988

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Nhân văn tư tưởng (chuyên Phật học)
 2. Trường đào tạo : Huafan University (華梵大學).
 3. Hệ đào tạo :
 4. Tên luận văn : Nguyên cứu tác phẩm Xá-lợi Phất A-tỳ-đàm luận (舍利弗阿毘曇論Śāriputrābhidharma-śāstra 之研究)
 5. Nước đào tạo : Taipei, Taiwan
 6. Năm tốt nghiệp : 2008

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Nhân văn tư tưởng (chuyên Phật học)
 2. Trường đào tạo : Huafan University (華梵大學)
 3. Hệ đào tạo :
 4. Tên luận án : 阿羅漢的概念在印度佛教史上的發展與演變之研究 (A study of the concept of Arahant and its development in Indian Buddhist History)
 5. Nước đào tạo : Taipei, Taiwan
 6. Năm tốt nghiệp : 2008

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2001 - 2004

慈明研究所 (Viện nghiên cứu đào tạo sau Đại học Từ Minh) Đài Trung, Đài Loan

Giảng dạy

2001 - 2008

園光佛學院 (Phật học viện Viên Quang) Đài Loan

Giảng dạy

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Sách đã xuất bản

5.1.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

1. Đạo Phật xưa và nay, NXB. Tôn giáo. 2006,

2. Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên, NXB. Tôn giáo. 2014,

3. Y pháp bất y nhân. NXB Phương Đông. 2007,

4. Triết học có và không. NXB Phương Đông. 2007,

5. Tìm hiểu giáo lý Phật giáo Nguyên thủy. NXB Phương Đông. 2007,

6. Đức Phật và những vấn đề thời đại.NXB Phương Đông. 2014,

7. Dịch Chú và đối chiếu các bản khác nhau về Dị bộ tông luân luận. NXB Phương Đông. 2016,

8. Bát Chánh đạo con đường giải thoát, NXB Phương Đông. 2018,

9. Nghiên cứu khái niệm A-la-hán trong lịch sử Phật gáo Ấn Độ. NXB. Hồng Đức, 2019,

10. Phật giáo Việt Nam suy tư và nhận định. NXB Phương Đông. 2014,

11. Nhân Quả. NXB. Tôn giáo. 2005.

12. Tiến trình giải thoát. NXB. Hồng Đức, 2019,

5.1.2. Sách, giáo trình do bản thân dịch hoặc làm (đồng) chủ biên/ tổng biên tập

Tác phẩm dịch:

1. Phật giáo và cuộc sống. NXB Phương Đông. 2007,

2. Lịch sử tư tưởng Phật học Trung Quốc. NXB Phương Đông. 20013,

3. Lược giảng Luận Trung Quán. NXB Phương Đông. 2014,

4. Giảng giải Kinh Bát Nhã. NXB Phương Đông. 2014,

5. Vô ngã và Luân hồi. NXB Phương Đông. 2015,

6. Lịch sử Biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy. NXB Phương Đông. 2015,

7. Lịch sử Thiền tông Trung Hoa. NXB Phương Đông. 2016,

8. Nghiên cứu tư tưởng Như Lai tạng. NXB Phương Đông. 2017,

9. Giảng giải Luận Đại thừa khởi tín. NXB Phương Đông. 2012,

10. Khái luận Lịch sử Phật giáo Ấn Độ. NXB Phương Đông. 2013,

11. Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích. NXB Phương Đông. 2011,

12. Đức Phật Thích Ca trong Phật giáo Nguyên thủy. NXB. Hồng Đức, 2019,

13. Bộ phái Phật giáo và A-tỳ-đàm. NXB. Hồng Đức, 2019

14. Nghiên cứu Luận thư và luận sư phái Thuyết nhất thiết hữu bộ. NXB. Hồng Đức, 2020

13. 108 Lời tự tại. NXB. Hồng Đức, 2019.

Tác phẩm biên tập:

1. Những vấn đề cốt lõi trong Kinh Tạp A-hàm. NXB. Hồng Đức, 2019,

2. Những vấn đề cốt lõi trong Kinh Trung A-hàm. NXB. Hồng Đức, 2019,

3. Những vấn đề cốt lõi trong Kinh Trường A-hàm. NXB. Hồng Đức, 2019.

SÁCH SẼ XUẤT BẢN

 1. Lịch sử tư tưởng Phật giá Ấn Độ (Ấn Thuận)
 2. Lịch sử Phật giáo Ấn Độ (Akira Hirakawa)
 3. Phương pháp nghiên cứu Phật học (Hạnh Bình viết)
 4. Những vấn đề cốt lõi trong Kinh Tương Ưng
 5. Những vấn đề cốt lõi trong Kinh Trung bộ,
 6. Những vấn đề cốt lõi trong Kinh Trường bộ.
 7. Những vấn đề cốt lõi trong Kinh Tăng chi bộ.
Khoa: 
Khoa Phiên dịch Phật học Hán truyền