Phòng Công tác sinh viên

Chức năng - Nhiệm vụ

CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Đơn vị phúc lợi sinh viên

Sẽ cung cấp cho tất cả sinh viên đang theo học tại HVPGVN tại TP.HCM các thông tin và tham vấn về các lãnh vực học vụ, chuyển trường, tài chánh, cư trú và vấn đề cá nhân. Dịch vụ hỗ trợ này giúp cho sinh viên có thể hiểu rõ hệ thống giáo dục của HVPGVN tại TP.HCM và sớm ổn định việc học tập.

2. Tư vấn sinh viên

Dịch vụ tư vấn sinh viên sẽ hỗ trợ cho sinh viên về các vấn đề cá nhân, đặc biệt là tư vấn học đường nhưng cũng có thể không liên hệ đến việc học. Mục đích của tư vấn là nhằm giúp cho sinh viên chia sẻ các khó khăn về học thuật và cảm xúc hoặc các quan hệ đối tác, và tìm ra giải pháp thích hợp, nhằm giúp sinh viên học tập tốt hơn và có hiệu quả hơn. Hội đồng Tư vấn cho sinh viên bao gồm quý giảng viên trong Ban thư ký của Hội đồng Điều hành và Hội đồng Khoa học và Đào tạo của HVPGVN tại TP.HCM.

3. Ban Đại diện sinh viên

Ban Đại diện sinh viên là tổ chức sinh viên đại diện cho tiếng nói của sinh viên về các quyền lợi của sinh viên cũng như các dịch vụ sinh viên trong HVPGVN tại TP.HCM. Ban Đại diện sinh viên có chức năng tổ chức các sinh hoạt ngoại khoá, lễ hội và văn nghệ của sinh viên. Ban Đại diện sinh viên sẽ làm việc theo nhiệm kỳ và sẽ bầu lại khi nhiệm kỳ khoá học kết thúc.

HVPGVN tại TP.HCM có hai cấp Ban đại diện sinh viên: a) Cấp toàn trường, b) Cấp từng lớp học trực thuộc các khóa.

Ban đại diện Sinh viên toàn trường: Gồm có 1 Trưởng ban đại diện và 5 Phó ban đại diện (Phong trào, Học tập, Đối ngoại, Công tác xã hội và Tài chánh), 1 Chánh thư ký, 3 phó thư ký, 1 Thủ quỹ và 18 ủy viên.

Ban đại diện Sinh viên từng lớp học: Gồm có 1 Trưởng ban đại diện và 3 Phó ban đại diện, 1 Chánh thư ký, 2 phó thư ký, 1 Thủ quỹ và 10 ủy viên.

4. Dịch vụ sức khoẻ

Dịch vụ sức khoẻ của HVPGVN tại TP.HCM cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho sinh viên, thông qua sự hợp tác với các bệnh viện tại TP.HCM.

Đặc biệt, các Tăng, Ni sinh viên chính quy được Trung tâm y khoa Phước An, Trung tâm y khoa Hợp Nhân và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay bảo trợ bảo hiểm y tế hằng năm, nhằm đảm bảo sức khoẻ của sinh viên trong suốt quá trình học tập tại HVPGVN tại TP.HCM.

5. Ban bảo trợ sinh viên

Ban Bảo trợ gồm có 1 Trưởng ban, 3 Phó ban (Phó ban hành chánh, Phó ban đối ngoại, Phó ban tài chánh), 1 Thư ký, 1 Thủ quỹ và hằng trăm thành viên).

Để điều phối công việc của quỹ hỗ trợ sinh viên một cách có hiệu quả, Trưởng ban bảo trợ lập nhiều nhóm bảo trợ, mỗi nhóm có tổ trưởng, tổ phó và nhiều thành viên.

6. Hỗ trợ sinh viên

Tăng Ni sinh được học các lớp vi tính để lấy bằng A Quốc gia do trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp.

Tăng Ni sinh được tham gia các lớp học tiếng Anh, Hoa, Hàn, Thái để tăng thêm khả năng về ngôn ngữ. Đặc biệt đang được đào tạo Anh văn trình độ TOEFL để Sinh viên có khả năng về ngoại ngữ đi du học lúc tốt nghiệp tại HVPGVN tại TP.HCM.

Trong quá trình học tập, Phòng Công tác sinh viên tổ chức hoạt động cho tất cả các Sinh viên có nhu cầu tham gia về các mảng hoạt động công tác xã hội.