Thông báo tiếp tục giãn cách để phòng chống đại dịch Covid-19