Thông báo quy định số tín chỉ một học kỳ & nghỉ lễ Vu Lan