Thông báo nghỉ lễ Vu Lan và cập nhật các quy định mới về lớp học