Thông báo xét vớt kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học năm 2022 (có kèm danh sách)