Lịch sử Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

Đề thu hoạch giữa kỳ
Môn: Lịch sử Việt Nam

Chọn 1 trong 2 đề:

1/ Quan điểm của quý Thầy Cô, Anh/ Chị về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận tính chính thống của Nhà Triệu trong lịch sử Việt Nam.

2/ Thái độ của người Việt trước những chính sách đồng hóa của các chính quyền phong kiến Trung Quốc dưới thời Bắc thuộc.

*Yêu đầu: Bài làm tối thiểu 2 trang, tối đa 4 trang.

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ